ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้เท่าไหร่ต้องเสีย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้เท่าไหร่ต้องเสีย

บุคคลที่มีรายได้ถึงเกณฑ์กำหนดและเป็นคนไทยทุกคนนั้น จะต้องยื่นแบบแสดงรายได้และจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับกรมสรรพากรในทุก ๆ ปี ซึ่งเรื่องนี้สำหรับที่เสียภาษีเป็นประจำอยู่แล้วก็จะเข้าใจดี แต่คนที่เพิ่งมีรายได้ อย่างเช่น นักศึกษาจบใหม่ หรือเพิ่งจะมีรายได้ผ่านเกณฑ์ ก็อาจจะยังง ๆ ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร แล้วต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะต้องเสีย ก่อนจะไปยื่นภาษีปี 2562 กันนั้น เรามาศึกษาข้อมูลของภาษีเงินได้กันก่อนดีกว่า

บัตรเครดิต

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องมีรายได้ตามเกณฑ์ โดยจะจัดเก็บจากเงินได้ทุกประเภท มีการจัดเก็บเป็นรายปี และต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป แต่สำหรับในปี 2563 นี้ สามารถยื่นแบบได้ถึงเดือนมิถุนายน แต่หากยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร จะสามารถยื่นได้ถึงเดือนสิงหาคมโดยเรียกเก็บจากผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาและมีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

  1. บุคคลธรรมดา โดยจะต้องเสียภาษีจากการได้รับเงินจากการจ้างงาน เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จ บำนาญเงินได้จากค่าลิขสิทธิ์เงินได้จากการลงทุนในทรัพย์สิน เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ และเงินได้จากการธุรกิจ หรือเงินได้อื่นๆ
  2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลโดยห้างหุ้นส่วนสามัญหมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ทำกิจการร่วมกัน และมีการแบ่งปันกำไรจากกิจการนั้นๆ ส่วนคณะบุคคล หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ทำกิจการร่วมกัน แต่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันผลกำไรที่ได้จากกิจการที่ทำ
  3. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีกรณีนี้จะให้ผู้จัดการมรดก หรือทายาทผู้ที่ได้รับมรดก เป็นผู้ทำหน้าที่ยื่นแบบและเสียภาษีแทน โดยต้องรวมเงินได้ทั้งหมดของผู้ตายตลอดปีนั้น
  4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง การเสียภาษีประเภทนี้จะเป็นการเสียภาษีในปีถัดไปหลังจากที่เจ้าของมรดกถึงแก่ชีวิต โดยให้ผู้จัดการกองมรดก หรือทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์ เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบและเสียภาษีเงินได้ในนามของกองมรดกนั้น

ใครบ้างที่ต้องยื่นภาษี

จากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ ทำให้หลายคนเข้าใจผิดไปว่า หากเรามีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 25,833 บาท หรือมีเงินได้ต่อปีสูงกว่า 300,000 บาท ถึงจะมีหน้าที่ยื่นเสียภาษี แต่ในความจริงแล้วกรมสรรพากรได้กำหนดให้คนที่มีเงินได้ทุกคน แม้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายได้ โดยจำแนกได้ดังนี้

  1. คนโสด ที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน รวมทั้งเงินเดือนและค่าจ้าง เพียงประเภทเดียว เกิน 120,000 บาทจะต้องยื่นแบบภาษี และหากมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน เมื่อมีรายได้เกิน 60,000 บาทจะต้องยื่นแบบภาษี
  2. คนมีคู่ ที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน รวมทั้งเงินเดือนและค่าจ้าง เพียงประเภทเดียว เกิน 220,000 บาทจะต้องยื่นแบบภาษี และหากมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน เมื่อมีรายได้เกิน 120,000 บาทจะต้องยื่นแบบภาษี

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นมีด้วยกัน 2 แบบ คือ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 คนที่มีเงินเดือน โบนัส ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ส่วนคนที่มีรายได้อื่น ๆ หรือมีทั้งเงินเดือนและรายได้อื่น ๆ รวมกันนั้น ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90หากใครที่มีรายได้สุทธิตลอดทั้งปีไม่เกิน 310,000 บาท หรือมีเงินเดือนไม่เกินเดือนละ 25,833 บาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนส่วนตัวรวม 160,000 บาทแล้ว เหลือเงินได้สุทธิ 150,000 บาท ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีแต่หากใครที่มีรายได้ต่อเดือนหรือรวมตลอดทั้งปีมากกว่านี้ ก็แปลว่าคุณคือคนที่ต้องเสียภาษีนั่นเอง

การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน หากเรามีรายได้ถึงตามเกณฑ์ที่ต้องเสีย ก็อย่าลืมยื่นแบบให้ทันเวลาที่กำหนด และเสียภาษีตามจำนวนที่เราต้องจ่าย และแม้ว่าเราจะไม่ต้องเสียภาษี เราก็ยังมีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ดี เพราะฉะนั้นอย่าลืมทำหน้าที่ของตัวเองกันด้วยนะ

Share This:

Comments are closed.