Browsed by
Day: June 3, 2020

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้เท่าไหร่ต้องเสีย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้เท่าไหร่ต้องเสีย

บุคคลที่มีรายได้ถึงเกณฑ์กำหนดและเป็นคนไทยทุกคนนั้น จะต้องยื่นแบบแสดงรายได้และจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับกรมสรรพากรในทุก ๆ ปี ซึ่งเรื่องนี้สำหรับที่เสียภาษีเป็นประจำอยู่แล้วก็จะเข้าใจดี แต่คนที่เพิ่งมีรายได้ อย่างเช่น นักศึกษาจบใหม่ หรือเพิ่งจะมีรายได้ผ่านเกณฑ์ ก็อาจจะยังง ๆ ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร แล้วต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะต้องเสีย ก่อนจะไปยื่นภาษีปี 2562 กันนั้น เรามาศึกษาข้อมูลของภาษีเงินได้กันก่อนดีกว่า

บัตรเครดิต

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและจะต้องมีรายได้ตามเกณฑ์ โดยจะจัดเก็บจากเงินได้ทุกประเภท มีการจัดเก็บเป็นรายปี และต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป แต่สำหรับในปี 2563 นี้ สามารถยื่นแบบได้ถึงเดือนมิถุนายน แต่หากยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร จะสามารถยื่นได้ถึงเดือนสิงหาคมโดยเรียกเก็บจากผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาและมีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

  1. บุคคลธรรมดา โดยจะต้องเสียภาษีจากการได้รับเงินจากการจ้างงาน เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จ บำนาญเงินได้จากค่าลิขสิทธิ์เงินได้จากการลงทุนในทรัพย์สิน เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ และเงินได้จากการธุรกิจ หรือเงินได้อื่นๆ
  2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลโดยห้างหุ้นส่วนสามัญหมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ทำกิจการร่วมกัน และมีการแบ่งปันกำไรจากกิจการนั้นๆ ส่วนคณะบุคคล หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ทำกิจการร่วมกัน แต่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันผลกำไรที่ได้จากกิจการที่ทำ
  3. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีกรณีนี้จะให้ผู้จัดการมรดก หรือทายาทผู้ที่ได้รับมรดก เป็นผู้ทำหน้าที่ยื่นแบบและเสียภาษีแทน โดยต้องรวมเงินได้ทั้งหมดของผู้ตายตลอดปีนั้น
  4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง การเสียภาษีประเภทนี้จะเป็นการเสียภาษีในปีถัดไปหลังจากที่เจ้าของมรดกถึงแก่ชีวิต โดยให้ผู้จัดการกองมรดก หรือทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์ เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบและเสียภาษีเงินได้ในนามของกองมรดกนั้น

ใครบ้างที่ต้องยื่นภาษี

จากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ ทำให้หลายคนเข้าใจผิดไปว่า หากเรามีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 25,833 บาท หรือมีเงินได้ต่อปีสูงกว่า 300,000 บาท ถึงจะมีหน้าที่ยื่นเสียภาษี แต่ในความจริงแล้วกรมสรรพากรได้กำหนดให้คนที่มีเงินได้ทุกคน แม้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายได้ โดยจำแนกได้ดังนี้

  1. คนโสด ที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน รวมทั้งเงินเดือนและค่าจ้าง เพียงประเภทเดียว เกิน 120,000 บาทจะต้องยื่นแบบภาษี และหากมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน เมื่อมีรายได้เกิน 60,000 บาทจะต้องยื่นแบบภาษี
  2. คนมีคู่ ที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน รวมทั้งเงินเดือนและค่าจ้าง เพียงประเภทเดียว เกิน 220,000 บาทจะต้องยื่นแบบภาษี และหากมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน เมื่อมีรายได้เกิน 120,000 บาทจะต้องยื่นแบบภาษี

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นมีด้วยกัน 2 แบบ คือ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 คนที่มีเงินเดือน โบนัส ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ส่วนคนที่มีรายได้อื่น ๆ หรือมีทั้งเงินเดือนและรายได้อื่น ๆ รวมกันนั้น ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90หากใครที่มีรายได้สุทธิตลอดทั้งปีไม่เกิน 310,000 บาท หรือมีเงินเดือนไม่เกินเดือนละ 25,833 บาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนส่วนตัวรวม 160,000 บาทแล้ว เหลือเงินได้สุทธิ 150,000 บาท ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีแต่หากใครที่มีรายได้ต่อเดือนหรือรวมตลอดทั้งปีมากกว่านี้ ก็แปลว่าคุณคือคนที่ต้องเสียภาษีนั่นเอง

การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน หากเรามีรายได้ถึงตามเกณฑ์ที่ต้องเสีย ก็อย่าลืมยื่นแบบให้ทันเวลาที่กำหนด และเสียภาษีตามจำนวนที่เราต้องจ่าย และแม้ว่าเราจะไม่ต้องเสียภาษี เราก็ยังมีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ดี เพราะฉะนั้นอย่าลืมทำหน้าที่ของตัวเองกันด้วยนะ

Share This:

The rise of instagram and what it can do for your business?

The rise of instagram and what it can do for your business?

The Rise of Instagram

Why?

Since 2010, Instagram has demonstrated itself to be the quickest developing internet based life stage around it has a client base of around 300 million and that is set to rise further. So for what reason is this apparently straightforward application developing so rapidly? Well everything comes down to inventiveness truly, Instagram have discovered better approaches for sharing substance over its foundation and making clients experience progressively consistent. For instance, Instagram stories were propelled to equal snap chats, taking into account clients to give vanishing pictures or recordings.  Sounds straightforward right? Well that is on the grounds that it is. Instagram now has more influence over the entirety of its clients who may have been utilizing Snapchat couple to its own application, decreasing the need to utilize both and smoothing out these clients to its own administrations.

This forceful strategy has paid off as bigbangram has outperformed Snapchat in clients. Instagram stories likewise support all the more sharing of substance and giving it a talk component to its application, permitting it to contend with the various direct informing stages. Advancement like this is the explanation behind Instagram’s unexpected development.

What is all complain about?

Instagram is the ideal application to share content by means of visual symbolism. Its crowd is youthful, instructed and excited about shopping. This makes content imaginative, energizing and quick moving. It has an alternate vibe to stages like Facebook and Twitter, with center around visuals as opposed to words. Be that as it may, examines have indicated that, as Facebook, it is utilized every day, this makes for a devoted and exceptionally dynamic client base.  This capacity to catch a more youthful increasingly imaginative crowd is sounding the alerts of significant organizations hoping to publicize via web-based networking media. With high use, there will most likely be expanded enthusiasm for publicizing on the application. Be that as it may, rivalry will be ready and organizations should discover innovative approaches to out contend their adversaries in the visual universe of internet based life.

How might you use it for Marketing?

Obviously, on the off chance that you wish to utilize this to advertise your organization or an item, at that point one must think about how. This is a visual stage and along these lines items are all in all simpler to advertise that administrations. Be that as it may, administrations are not difficult to advance on the application, finding energizing approaches to enliven your administration will get the attention of the Instagram client.  Hashtags are much of the time utilized on Instagram and getting in on patterns or in any event, beginning your own is a certain method to connect with a group of people, along these lines to Twitter. Be that as it may, one must be mindful so as to coordinate the hashtag to the visual substance you give, so it is not as straightforward as different applications that utilization this procedure.

Share This: